1
1 2 3
4
7 8 910

До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ проводить фінансування липневих пенсійних виплат. Загальна потреба в коштах для забезпечення виплати пенсій та грошової допомоги цього місяця становить 34091,91 тис. грн. Станом на 18 липня фінансування пенсій здійснюється за графіком своєчасно та в повному обсязі, профінансовано по 20 липня, почтові відділення по 21 липня включно.

 

21 Jul 2014 від public
Результати роботи І півріччя 2014 року

 

Як зазначила заступник начальника управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ, Просвірніна Тетяна Володимирівна, за результатами роботи І півріччя 2014 року в районі забезпечено стабільність пенсійних виплат для 19 тис. пенсіонерів, яким виплачено 199 444, 34 тис. грн., що на 8047, 54 тис. грн. більше, ніж за відповідний період 2013 року.

Протягом 6 місяців 2014 року органом Пенсійного фонду України в м.  Іллічівськ призначено пенсії  414 громадянам, що на 2 % менше відповідного періоду минулого року, проведено 2088 тис. поточних перерахунків пенсій, індексацію пенсій. У результаті проведених перерахунків середній розмір пенсії в області зріс на 92,89 грн. (4,7 %) до аналогічного періоду минулого року і на 01.07.2014 року становив 1755,91 грн.

 

18 Jul 2014 від public
Виплата пенсій під загрозою з вини боржників

 

Одним з першочергових завдань управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ є забезпечення наповнення бюджету Пенсійного фонду України коштами, необхідними на фінансування пенсій, адже їхня своєчасна виплата знаходиться в прямій залежності від сплати коштів до Пенсійного фонду.

З метою своєчасної виплати пенсій управлінням вживаються усі можливі заходи з наповнення бюджету Фонду, так за 6 місяців поточного року виплату пенсій і допомоги пенсіонерам м. Іллічівськ виплачено в сумі 199440,55 тис. грн, що складає 100,0% потреби та майже на 4% більше ніж у відповідному періоді минулого року.

За рахунок власних надходжень  видатки від суб'єктів господарювання м. Іллічівськ, становили 183936,8 тис. грн, тобто лише 92,2% від потреби. 

У складі власних надходжень 99,1% належить частині від єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка розподіляється до Пенсійного фонду України.

Проблема полягає в тому, що не всі платники регулярно і в повному обсязі сплачують пенсійні внески. Наприклад заборгованість за всіма видами платежів станом на 01.07.2014 року по управлінню складає 153,3 тис. грн. Найбільшими боржниками на сьогодні є: Аудиторська фірма "Дике аудіт"- 50,2 тис.грн., ДП Теплокомуненерго- 30,9 тис.грн.,  ДП "Портовик"- 22,3 тис.грн., ТОВ "АКЛ"- 2,0 тис.грн.,  МКП "Наутілус"- 1,0 тис.грн., та по підприємцям: Гончаров Б.В. – 2,9 тис.грн., Бура О.А. – 1,7 тис.грн., Чекотун Л.П. 1,7 тис.грн., Солодчук О.Ю.- 1,9 тис.грн.,  Харченко Р.Г.- 1,2 тис.грн., Іванов Є.І. - 1,2 тис.грн., Бойко І.В. – 0,9 тис.грн., Зубрицька Н.Ф. – 0,9 тис.грн., Пряхін В.П. – 0,6 тис.грн. та ін. Заборгованість по єдиному внеску  в частині надходжень після розподілу до Пенсійного фонду на 01.07.2014 року складає майже 2345,7 тис. грн.

Наявність боргу по єдиному та страхових внесках означає не просто недоодержання коштів бюджетом Фонду, а й втрату права на належне пенсійне забезпечення працівників боржника чи фізичних осіб - підприємців.   

Своєчасної сплати страхових внесків мають право вимагати і працівники, адже від цього безпосередньо залежить зарахування їм страхового стажу для обчислення пенсій. Базою для визначення розміру  пенсії є заробітна плата.  Проте, на жаль, ряд підприємств, організацій та підприємців, нараховують заробітну плату своїм працівникам нижчу, ніж законодавчо встановлений мінімум. Працівникам таких підприємств потрібно знати, що періоди їх роботи, за які сплачені внески в розмірі меншому, ніж мінімальний страховий внесок, будуть їм зараховані не в повній мірі, а визначатимуться лише у пропорційному відношенні суми фактичної сплати до мінімального страхового внеску.   Така ж сама ситуація виникає по працівниках, які отримують частину або повністю заробітну плату «в конвертах».  Отож легалізація заробітної плати в сфері малого та середнього бізнесу є одною з важливих  проблем соціального  страхування.

Для того щоб дізнатись, чи в повному обсязі роботодавець сплачує страхові внески, працівники можуть звернутись до управління Пенсійного фонду в м. Іллічівськ, маючи при собі страхове свідоцтво (свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування),  та за допомогою встановленого в управлінні спеціального інформаційного кіоску отримати всю існуючу інформацію щодо офіційно нарахованої заробітної плати, згідно якої були сплачені страхові внески,  за період  з 2000 року.   

Своєчасна сплата внесків та в розмірі не меншому, ніж встановленому законодавством, дасть можливість збільшити надходження до Пенсійного фонду України і забезпечити найманим працівникам передумови для отримання заслуженої пенсії.

 

18 Jul 2014 від public
Позитивні тенденції

 

В Пенсійному фонді України в м. Іллічівськ Одеської області збережено позитивні тенденції та динаміку основних показників з наповнення бюджету Пенсійного фонду України. Упродовж І півріччя 2014 року в управлінні зібрано 1086,6 тис. власних коштів. Порівняно з відповідним періодом 2013 року власні доходи зросли на 113,8 тис. грн., темпи зростання становили 111,7 %. Забезпеченість власними коштами для виплати пенсій в районі 92,2 %.

 

16 Jul 2014 від public
До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ проводить фінансування липневих пенсійних виплат. Загальна потреба в коштах для забезпечення виплати пенсій та грошової допомоги цього місяця становить 34091,9 тис. грн. Станом на 16 липня на  фінансування виплат спрямовано 21556, 8 тис. грн.. Фінансування пенсій здійснюється за графіком своєчасно та в повному обсязі.

 

16 Jul 2014 від public
До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ проводить фінансування липневих пенсійних виплат. Загальна потреба в коштах для забезпечення виплати пенсій та грошової допомоги цього місяця становить 34091,91 тис. грн. Станом на 7 липня на  фінансування виплат спрямовано 6185, 5 тис. грн.. Фінансування пенсій здійснюється за графіком своєчасно та в повному обсязі.

 

08 Jul 2014 від public
Індексація пенсій

 

Порядок здійснен­ня індексації завжди викликає чимало за­питань. У Законі «Про індек­сацію грошових доходів на­селення» сказано про індек­сацію як про механізм збіль­шення розмірів доходів з ура­хуванням інфляційних проце­сів. Згідно зі статтею 2 зазна­ченого закону, індексують грошові доходи громадян, які не мають разового характеру та які одержа­но на території Украї­ни. До них належать і пенсії (з урахуван­ням надбавок, до­плат, підвищень, до­даткової пенсії, ці­льової грошової до­помоги на прожит­тя, державної допомоги та компенсаційних виплат). А от соціальні виплати, які визна­чають залежно від прожит­кового мінімуму, не індексу­ють.

Нагадаю також, що індекса­ція грошових доходів відбу­вається тоді, коли величина індексу споживчих цін пере­вищує поріг індексації — 101%. Обчислює цей індекс та оприлюднює його щомі­сяця Держстат. Наприклад, у квітні нинішнього року ін­декс споживчих цін* становив 103%. Поріг індексації пере­вищено, тому в травні 2014 ро­ку настали підстави для індек­сації пенсії. Для пенсіонерів, які не працюють, їх індексу­ють у межах прожитково­го мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездат­ність (із 1 грудня 2013 року це 949 грн).

Та чи всім однаково підні­муть пенсії? У кожній пенсійній справі є певні нюанси, тому індексацію визначають для кожного пенсіонера індивіду­ально, залежно від місяця під­вищення пенсії після перера­хунків, розміру такого підви­щення, а також залежно від інших обставин. Наприклад, пенсії, обчислені в мінімаль­ному розмірі, індексації не під­лягають.

Трохи інший підхід до ін­дексації пенсії пенсіонера, який працює. Там передусім індексують суму оплати пра­ці, а вже потім пенсію на підставі довідки, яку вида­ли підприємство, уста­нова чи організація та в якій зазначено розмір оплати праці, проін- дексовану її суму й суму індексації. До того ж загальний дохід, який підлягає індексації, не має перевищувати про­житкового мініму­му, визначеного для працездатної особи (2014 року — 1218 грн). Таким чином, якщо пенсіо­нер, який працює, отримує за місцем роботи за­робітну плату на рівні прожитко­вого мінімуму для працез­датної осо­би й вищу, то відсут­ній розмір пенсії, який підлягає ін­дексації.

Важливо також пам'ята­ти пенсіо­нерам, які працюють, що вчасне інфор­мування органу Пенсійного фонду, де вони перебувають на обліку, про звільнення, дасть змогу якнайскоріше здійснити перерахунки пен­сії та нарахувати індексацію за умови настання підстав для цього. Адже органи Пенсійного фон­ду за матеріала­ми пенсійних справ здій­снюють ре­тельну пе- р е в і р к у  права кож­ного гро­мадянина на індекса­цію пенсії.

«Індексацію визначають для кож­ного пенсіонера індиві­дуально, залежно від мі­сяця підвищення пенсії після перерахунків, роз­міру такого підвищення, а також залежно від ін­ших обставин».

 

03 Jul 2014 від public
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Адреса управління пенсійного фонду України в м.Іллічівськ:

вул.Хантадзе, 8-а,  68001, м.Іллічівськ 
тел.(04868)2-40-88 
факс (04868)2-49-42
E-mail: ill@pfu.odessa.ua


Звіт про стан роботи із зверненнями громадян в управлінні Пенсійного фонду України в м.Іллічівськ Одеської області за 8 місяців 2011 року

© 1991-2007 Виконавчий комітет Іллічівської міської ради.
Використання материалів порталу дозволяється за умови посилання на ilyichevsk-rada.gov.ua


Design by Seven Pride Communications