1
1 2 3
4
7 8 910

До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ повідомляє про завершення фінансування липневих пенсійних виплат. Станом на 24 липня 2015 року пенсії профінансовано по 25 липня своєчасно та в повному обсязі.

 

27 Jul 2015 від public
До уваги отримувачів пенсій!

 

Управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівськ повідомляє, що станом на 24 червня завершено фінансування пенсій та грошової допомоги за червень місяць. Всього профінансовано пенсій та грошові допомоги в червні на суму 34799 тис.грн., в т.ч. поштові відділення на суму 9227,6 тис.грн., банківські установи – 25571,4 тис.грн. Фінансування пенсій здійснюється за графіком своєчасно та в повному обсязі.

 

25 Jun 2015 від public
Основні положення проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”

 

На розгляді в Верховній раді України знаходиться проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”. Метою проекту акта є створення справедливої системи пенсійного забезпечення шляхом переходу на єдиний принцип нарахування пенсій. Проект акта передбачає призначення всіх видів пенсій за нормами єдиного закону, а також скасування спеціальних пенсій, крім спеціальних пенсій для військовослужбовців.

Законопроектом передбачається наступне:

I. Запровадження з 1 січня 2017 року другого рівня системи пенсійного забезпечення – Накопичувальної системи пенсійного страхування.

Суть такої системи полягає у тому, що частина обов'язкових внесків до пенсійної системи (солідарний рівень не доотримуватиме частини пенсійних відрахувань, які спрямовуватимуться до другого рівня) має накопичуватися у Накопичувальному фонді і обліковуватися на накопичувальних пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти мають інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів.

Пенсійний фонд України здійснює адміністрування накопичувальної пенсійної системи та створює Накопичувальний пенсійний фонд, вищим органом управління якого є колегіальний орган – Рада Накопичувального фонду.

Управління пенсійними коштами мають здійснювати компанії з управління активами (для яких ця діяльність є професійною і буде ліцензуватись), обраними на конкурсній основі Радою Накопичувального фонду.

До участі у накопичувальній системі залучаються особи, яким на час її запровадження 01.01.2017 року виповниться не більше як 35 років. Передбачена можливість добровільної участі у накопичувальній системі також для осіб віком від 36 до 55 років.

II. Скасування інституту «спеціальних» пенсій.

З 1 січня 2016 року передбачено призначення пенсій всім категоріям пенсіонерів в одному законі за єдиними правилами.

Так, з цієї дати пенсійне забезпечення державних службовців, журналістів державних або комунальних засобів масової інформації, наукових (науково-педагогічних) працівників, народних депутатів України, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників дипломатичної служби, членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, суддів здійснюється на загальних умовах.

III. Запровадження накопичувальних професійних пенсійних програм для окремих категорій працівників.

Передбачено запровадження професійних пенсійних програм для осіб, зайнятих певною професійною діяльністю, пов'язаною, як правило, з шкідливим, важким і небезпечним характером роботи, метою якої є забезпечення пенсіями до досягнення загальновстановленого пенсійного віку.

Фінансування професійних пенсій (крім пенсій держслужбовцям і прирівняним до них особам) буде здійснюватися за рахунок роботодавця, який сплачує додатковий внесок і повинен нести додаткові матеріальні витрати у зв'язку з тим, що має робочі місця з несприятливими умовами праці.

Запропоновано п’ять категорій учасників професійних пенсійних програм.

IV. Реформування солідарної системи.

Законопроектом передбачені також заходи з удосконалення та реформування солідарної складової пенсійної системи, спрямовані на збалансування видатків Пенсійного фонду, досягнення бездефіцитності його бюджету та уніфікації норм пенсійного законодавства.

Передбачається уніфікувати визначення розмірів всіх надбавок, підвищень та доплат до пенсій в одному законі, зокрема, надбавок і підвищень ветеранам війни, репресованим особам, жертвам нацизму, дітям війни, учасникам ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС тощо.

 Звільнення солідарної системи від невластивих видатків. 

V. Інші законодавчі зміни запропоновані Урядом.

«Замороження» показника середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, на рівні показника за 2012, 2013, 2014 роки, для всіх пенсій, які будуть призначатися в наступних роках

Законопроектом визначено право на пенсію по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника для всіх інвалідів або членів сім’ї померлого, незалежно від причини інвалідності або причини смерті годувальника.

Вирішується до цього часу неврегульоване на законодавчому рівні питання виплати пенсій громадянам у разі виїзду за кордон до держав, з якими Україною не укладено міжнародного договору у сфері пенсійного забезпечення.

Виключається норма статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» відповідно до якої час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

 

19 Jun 2015 від public
Роз’яснення

Управління Пенсійного фонду в м. Іллічівськ надає роз’яснення щодо змін до Порядку сплати збору
на обов’язкове державне пенсійне страхування
з окремих видів господарських операцій

 Фізичні особи (крім фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів) сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

Під час здійснення операцій з купівлі фізичною особою іноземної валюти банк (фінансова установа) нараховує (утримує) та перераховує збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в установленому законом розмірі за рахунок коштів такої особи.

У квитанції про здійснення валютно-обмінної операції зазначається сума сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час купівлі фізичною особою іноземної валюти у готівковій формі”.

 

“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. № 331)

ЗВІТ
про нарахування (утримання) та сплату збору
на обов’язкове державне пенсійне страхування
з операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі
за _____________ 20___ р.

(місяць)

______________________________________________________
(найменування банку, його місцезнаходження)

 

Код згідно з ЄДРПОУ_____________________________

 

Номер телефону ___________________________

 

Порядко-вий номер

Найменування показника

Усього, гривень

1.

Сума операцій з купівлі іноземної валюти, усього

у тому числі:

 

1.1.

сума операцій з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів

 

2.

Нарахований збір (пункт 1 — підпункт 1.1) х розмір збору, встановлений законом

 

3.

Сплачений збір

 

МП

_________________________              ______________  _____________________

(найменування посади керівника)          (підпис)               (ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер __________         _____________________   

                                  (підпис)                 (ініціали та прізвище)

_____ _____________ 20___ р.”;

 

Контактні телефони для надання роз’яснень:

24942; 24775; 24762

16 Jun 2015 від public
Пенсии научным работникам

 

Временно, с 1 апреля по 31 де­кабря 2015 года, в период рабо­ты лица на других должностях/ работах (кроме работы на должностях госслужа­щих, судей, народных депутатов, прокуроров, а также научных (научно-педагогических) работ­ников, пенсия которым назначе­на после 1 октября 2011 года), научные пенсии, размер которых превышает 150% от прожиточ­ного минимума, определенного для лиц, потерявших трудоспо­собность, выплачиваются в раз­мере 85% от назначенной пен­сии, но не менее 150% от прожиточного минимума, определен­ного для лиц, потерявших тру­доспособность. После увольне­ния с работы пенсия согласно этому Закону возобновляется.

Указанные выше ограничения относительно порядка выплаты пенсий работающим пенсионе­рам не касаются инвалидов I и II групп, инвалидов войны III груп­пы и участников боевых дей­ствий, лиц, на которых распро­страняется действие п. 1 ст. 10 Закона Украины «О статусе вете­ранов войны, гарантиях их со­циальной защиты».

Следует заметить, что Закон Украины «О мерах по законода­тельному обеспечению рефор­мирования пенсионной систе­мы» вступил в силу с 1 октября 2011 года, и порядок выплаты пенсий, предусмотренный им, касался лиц, пенсию которым назначали после этой даты. Лица, которые получали науч­ные пенсии, назначенные до 1 октября 2011 года, при этом имел значение факт работы ли­ца на время вступления в силу указанного закона, продолжа­ли получать научные пенсии и в период работы, в том числе на научных (научно-педагогиче­ских) должностях.

 

05 Jun 2015 від public
Пенсійний фонд інформує

                       Питання запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Згідно проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» ( далі Закону)  з 1 січня  2017року планується запровадити накопичувальну пенсійну систему метою  якої є розвантаження солідарної системи,формування індивідуальних накопичень громадян,залучення інвестиційного ресурсу накопичувальної системи на розбудову національної економіки, розвиток національного фондового ринку.

Обов’язковими  учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є особи, щоі підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду виповнилося не більш як 35 років. Особи, які станом на 1 січня 2017 року не досягли 55-річного віку, можуть брати участь у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у порядку, встановленому Пенсійним фондом України. Якщо такі особи не прийняли рішення щодо перерахування внесків до Накопичувального фонду в зазначений строк, то вони втрачають право на перерахування таких внесків до Накопичувального фонду.

Ставка внеску до Накопичувального пенсійного фонду становитиме  2 відсотки бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2017 році яка кожного наступного року збільшується на 1 відсоток до  досягнення 7 відсотків у 2022 році і подальшої сплати у зазначеному розмірі.

Застрахована особа, яка відповідно до Закону є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковується на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді, або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення за умови досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, а у разі відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону у період після досягнення такого віку - з дати закінчення строку відстрочення дати призначення пенсії за віком у солідарній системі.

Пенсійний фонд України створює Накопичувальний пенсійний фонд, забезпечує роботу ради Накопичувального фонду, склад якої формується Кабінетом Міністрів України, здійснює адміністрування накопичувальної пенсійної системи, спрямовує частину страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування для здійснення оплати договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати, а у випадках визначених цим Законом — для здійснення оплати щомісячної професійної пенсійної виплати або одноразової професійної пенсійної виплати залежно від розмірів накопичень застрахованої особи (учасника накопичувальної професійної пенсійної програми) з урахуванням інвестиційного доходу;

Кожна фізична особа матиме право отримувати безоплатно відомості, внесені до її персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку застрахованих осіб, у тому числі інформацію, яка відображає обсяг пенсійних коштів на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або індивідуальному пенсійному рахунку у недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, у разі коли застрахована особа обрала такий недержавний пенсійний фонд, та стан здійснення пенсійних виплат за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду та в порядку, визначеному цим Законом.

Порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України разом з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики і Пенсійним фондом.

 

27 May 2015 від public
Пенсійний фонд України інформує

 

Щодо набуття та втрати фізичними особами статусу працюючої особи.

Згідно статті 47 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, тимчасово з 01.04.2015 по 31.12.2015 року у період роботи особи пенсія, розмір якої перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (1423,50 грн). Зазначене не стосується інвалідів I та II груп, інвалідів війни   III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.

Звертаємо увагу, що за фізичними особами-підприємцями, які не здійснюють підприємницьку діяльність, зберігається статус працюючої особи до дати внесення запису про припинення підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

22 May 2015 від public
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Адреса управління пенсійного фонду України в м.Іллічівськ:

вул.Хантадзе, 8-а,  68001, м.Іллічівськ 
тел.(04868)2-40-88 
факс (04868)2-49-42
E-mail: ill@pfu.odessa.ua


Звіт про стан роботи із зверненнями громадян в управлінні Пенсійного фонду України в м.Іллічівськ Одеської області за 8 місяців 2011 року

Завантажити
Впровадження накопичувальної пенсійної системи

© 1991-2007 Виконавчий комітет Іллічівської міської ради.
Використання материалів порталу дозволяється за умови посилання на ilyichevsk-rada.gov.ua


Design by Seven Pride Communications